Általános Szerződési Feltételek

kiralyhazak-logo

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a Király-Panel Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységére

Bevezető rendelkezések:

Az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Király-Panel Kft. (továbbiakban: Szállító) által gyártott és – forgalmazott termékekre vonatkozó

–  megrendelések,
– szerződések, illetve
– szállítások
lényeges és alapvető rendelkezéseit tartalmazza.

A Király-Panel Kft. gyártói és nagykereskedelmi tevékenységet folytató üzletága kizárólag x építő partner vállalkozókat és viszonteladókat (továbbiakban: Vevő/ Vevők) szolgál ki.

Jelen ÁSZF a Szállító és a Vevő (továbbiakban együtt: Felek) között létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezi.

Amennyiben Szállító és Vevő a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő szerződési feltételekben állapodnak meg – különös feltételek – , úgy a konkrét, egyedi szerződésükre, illetőleg szerződéses kapcsolatukra ezen különös feltételek az irányadóak.

Szállító jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor egyoldalúan módosítani.

Jelen feltételek határozatlan ideig, illetve Szállító általi írásbeli visszavonásig érvényesek.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó esetleges vitás kérdéseiket Felek tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Budapest XX., XXI, XXIII. ker Bíróság illetékességét kötik ki.

 

 1. Szállító adatai:

Cégnév: Király-Panel  Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Király-Panel Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-322091

Adószám: 26286442-2-42

Székhely: 1155 Budapest Őrtűz utca 13.   

Telephely cím: 1204 Budapest Kapitánypuszta út 4.

Webhely: www.kiralyhazak.hu

Bankszámlaszám: OTP Bank 11715007-21507241

Képviseli: Király Éva – önálló képviseleti joggal rendelkező – ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 

 1. Megrendelés:

Vevő a Szállítóhoz intézett megrendelését az alábbi módok valamelyikén juttathatja el:

–  Király- Panel Kft. területi értékesítőjének személyesen vagy e-mailen

– Király Panel Kft. kereskedelmi asszisztensének írásban, cikkszámmal, pontos megnevezéssel és mennyiséggel

Amennyiben a megrendelés területi értékesítő vagy kereskedelmi asszisztens útján történik, úgy a megrendelés teljesítése Szállító részéről kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben Szállító a megrendelést Vevő részére írásban visszaigazolta.

Szállító a területi értékesítő vagy kereskedelmi asszisztens útján leadott megrendelés feldolgozását kizárólag abban az esetben kezdi meg, amennyiben a megrendelés az alábbi formai és tartalmi követelményeknek megfelel:

 • tartalmazza Vevő pontos adatait (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, elérhetőségei)
 • tartalmazza a megrendelt termék/ek pontos adatait (cikkszám, megrendelt mennyiség, egyéb pontosító megjegyzés)

Amennyiben a megrendelés fenti feltételeknek nem felel meg, Szállító nem köteles a megrendelés elfogadására és teljesítésére.

Vevőnek lehetősége van a megrendelésben egyéb – pl. a szállítási– megjegyzések, adatok megadására.

Szállító az általa elfogadott megrendelésről írásbeli visszaigazolást küld.

 1. Minimális rendelési érték

A minimális rendelési érték: nettó 100.000.- Ft, azaz: Százezer forint. Ezen értékhatár alatti megrendeléseket Szállító sem elfogadni, sem teljesíteni nem köteles.

 1. Szállítás

Szállító a raktáron levő termékek megrendeléseit az alábbiak szerint teljesítheti:

– munkanapokon legkésőbb 12:00 óráig beérkezett és elfogadott megrendelés esetén a megrendelt termék/ek a következő munkanapon 9:30 órától 16:00 óráig vehető/ek át Szállító telephelyén

 – raktáron nem levő, egyedi megrendelések, (pl: HÉT Táblák, KVH gerendák, stb.) külön kezelendők visszaigazolás alapján, de max. 3-6 hét.

A szállítás díja:

Komplett kamion esetén: 370ft/km. (Oda-vissza út fizetendő) 

3,5t össztömegű teherautó esetén: 250ft/km

Fenti szállítási díjak írásbeli visszavonásig érvényesek.  

 1. Visszaáru

Abban az esetben, és kizárólag csak abban az esetben, amennyiben a Szállító és Vevő között létrejött szerződés visszavásárlásra vonatkozó rendelkezést tartalmaz – vagyis az eredeti Vevő jogosult a szerződésben meghatározott időn belül arra, hogy a megvásárolt kereskedelmi terméket visszaküldheti Szállítónak – úgy előzőek alapján visszárunak minősül minden olyan – a Szállítóhoz – visszaszállításra kerülő termék

 • amelyet Szállító a készletéről értékesített Vevő részére,
 • amely nem minőségi kifogás, reklamáció miatt kerül visszaszállításra,
 • amelyet visszaszállítási igénnyel Vevő megjelölt és amelyre visszaszállítási igényét írásban bejelentette.

Visszaáru visszavételi feltételei:

 • Szállító árut csak újra eladható állapotban vesz vissza, amennyiben a termék és annak csomagolása ép, tiszta, a termék nem sérült, nem hiányos,
 • a pénzügyi rendezés feltétele az áru fizikális beérkezése Szállítóhoz és a megfelelő dokumentum megléte (pl. számla, visszaértékesített termék-számla, stb.)
 • amennyiben Vevőnek lejárt tartozása van Szállító felé, úgy a visszáru értéke a fennálló tartozásba beszámításra kerül.

A visszáru visszaküldéséről Vevő köteles saját költségére és veszélyére gondoskodni.

Visszavásárlási érték (nettó) a Szállító által kiállított számla Vevő általi pénzügyi teljesítésének (kifizetés) napjától számított  41. naptól nincs visszavásárlás.

A visszaértékesített termékről Vevő számlát köteles kiállítani Szállító részére.

Az egyedileg és méretre gyártott termékek visszavételére nincs lehetőség.

 

 1. Áruátvétel és mennyiségi, minőségi kifogások kezelése

6.1. Áruátvétel

Amennyiben a teljesítés helye Szállító telephelye, úgy az áru mennyiségi és minőségi átvétele Szállító telephelyén történik. Az áru átvételét Vevő vagy az általa meghatalmazott személy a szállítólevél aláírásával igazolja.

Amennyiben a teljesítés helye Vevő székhelye, telephelye vagy egyéb szállítási cím, akkor Vevő vagy az általa meghatalmazott személy az áru mennyiségi és minőségi átvételét az áru megérkezésekor haladéktalanul köteles elvégezni.

Vevő köteles az általa átvett árut az átvételkor azonnal megvizsgálni mennyiségi és minőségi szempontból.

6.2. Mennyiségi, minőségi kifogások kezelése

A vevői kifogásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Szállító székhelyén történő áruátvételnél Szállító és Vevő írnak alá. Abban az esetben, amikor az áru átvételére a Vevő székhelyén, telephelyén vagy egyéb szállítási címen kerül sor, a vevői kifogásról készült jegyzőkönyvet Szállító szállítmányozója és Vevő írják alá.

A szállítólevélen a Vevő köteles feltüntetni – pontos dátum megjelölésével -, hogy   a vevői kifogásról jegyzőkönyv felvételére került sor, és ezt Vevő köteles aláírni. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az áru átvételekor felismert / felismerhető hibákért Szállító a felelősségét kizárja.

Vevő a kifogásával kapcsolatban rendelkezésére álló minden bizonyíték megismerését köteles Szállító részére lehetővé tenni.

Az utólagosan felmerülő mennyiségi, minőségi vagy egyéb hibával kapcsolatos kifogásokat, reklamációt Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles írásban közölni Szállítóval.

 1. Árak és fizetési feltételek

A Király- Panel Kft.-től egyedileg megrendelt termékek (Pl: HÉT Tábla, KVH gerenda, stb.) minden esetben előre fizetendők.

A szállító által alkalmazott árak ÁFA nélkül értendőek (nettó árak), amelyekre a számlázás során az érvényes előírások szerinti ÁFA összeget Szállító felszámítja.

A megrendelt áru, illetve a Vevő által esetlegesen megrendelt, kapcsolódó szolgáltatás/ok ellenértékének számlázása a vevői megrendelés Szállító általi visszaigazolásának időpontjában érvényes áron – listaár – kerül számlázásra.

A fizetést Szállító szabályszerűen kiállított számlájának kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési módon és határidőben kell teljesíteni.

Számlareklamációt a számlában megjelölt fizetési határidő lejárta előtt, de legfeljebb a számla vevői kézhezvételét követő öt munkanapon belül fogad el Szállító, kizárólag írásban, a konkrét ok megjelölésével.

Helyesbítő számla kiállítása esetén annak fizetési határideje megegyezik az eredeti számla fizetési határidejével.

Vevő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – amennyiben a vételárat idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő éves mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Vevő fizetési késedelme a fizetési határidő lejártát követő első naptári napon kezdődik és a teljes összegnek a Szállító bankszámláján történő jóváírása napjáig tart.

Vevői fizetési késedelem esetén Vevőt terheli a Szállító valamennyi jogos követelése érvényesítésével – behajtással – kapcsolatban felmerülő költség, beleértve az inkasszó, az akkreditív, váltó, bankgarancia, követelés-kezelés költségeit is.

Vevő több mint nyolc napos fizetési késedelme esetén a Szállító és a Vevő között esetlegesen érvényben lévő skontó, – vagy egyéb pénzügyi kedvezményről szóló megállapodás valamennyi, a Szállító és a Vevő közötti jövőbeni adásvétel vonatkozásában érvényét veszti.

 1. Vevői kedvezmények

A Szállító által nyújtott kedvezmények (árengedmények) az alábbiak:

Az építőpartneri kedvezményeket az építőpartneri szerződés külön tartalmazza. A viszonteladói árakat és akciókat negyedéves kiadványainkban tesszük közzé.

 1. Tulajdonjog fenntartás

Szállító a tulajdonjogát a vevői megrendelésre leszállított, átvett áru tekintetében a vonatkozó számla teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult – a szerződéstől való elállás hiányában is –  a tulajdonát képző áru visszaszolgáltatását kérni.

Abban az esetben, ha Vevő a szállítói számlát fizetési határidőben teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut már továbbértékesítette és ezen továbbértékesítésből származóan követelése áll fenn, úgy Vevő ezen követelését a Szállítóra köteles engedményezni.

Az engedményezésről Szállító és Vevő a 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek megfelelő, írásbeli szerződést kötnek egymással. Vevő az engedményezésről köteles a kötelezettet (a Vevő által továbbértékesített áru vevőjét) írásban értesíteni.

Az engedményezés nem mentesíti Vevőt a Szállító azon esetleges kiadásai, költségei és kára megtérítése alól, amelyek nem merültek volna fel, nem keletkeztek volna, amennyiben az engedményezésre nem kerül sor.

 1. Adatkezelés

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Király-Panel Kft. a Vevő és a Szállító között fennálló szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó vevői adatokat kezeli.

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szállító a vevőivel szemben fennálló követelésállományáról – a követelések behajtása érdekében – a feleken (Vevő és Szállító) kívülálló harmadik személynek adatokat szolgáltat. Ezen adatok szükségszerűen tartalmazzák a fizetési késedelembe esett vevők előzőek szerinti adatait, ideértve az aktuális tartozások összegét is.

 1. Szavatosság, jótállás

A mindenkor hatályos magyar polgári törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok alapján.

 1. Vis maior

A vis maior olyan, „nagyobb erő”-t jelent, amely általános emberi mércével elháríthatatlan, ellenállhatatlan.

A vis maior tipikus esetei: természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás, stb.), bizonyos politikai-társadalmi események háború, forradalom, felkelés, szabotázs, stb.).

Vis maior – mint a szerződő felek (Vevő és Szállító) ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény – esetén a szerződő felek (Vevő és Szállító) a kártérítés alól mentesülnek.

Amennyiben a vis maior – mint előre nem látható, a Szállító által el nem hárítható esemény – Szállító érdekkörében merült fel, és amely a Szállító teljesítését lehetetlenné teszi, vagy aránytalanul megnehezíti, úgy Szállító jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggeszteni.

Ez az okirat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán 01 09 322091 cégjegyzékszámon bejegyzett Király-Panel Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Ez a 2020. január 01. napjától érvényes és hatályos szöveg.